Handelsbetingelser

Disse vilkår gælder for alt samarbejde indgået mellem Unseen Studio I/S (cvr. 40 32 28 09) og kunden, såfremt andet ikke er aftalt. 

 

Alle aftaler er bindende. 

TILBUD 

Fremsendte tilbud er gældende én måned fra tilbuddet afsendelse. Når et tilbud er accepteret, skal opgaven påbegyndes idenfor én måned, medmindre andet er aftalt. En aftale er indgået, når Unseen Studio I/S har modtaget en skriftlig godkendelse fra kunden. 

PRIS OG BETALING 

Alle priser er ekskl. moms. 

Fakturaer bliver tilsendt til den primære kontaktperson hos kunden pr. e-mail. Betalingsfristen er netto 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Ved betaling efter forfald forbeholder Unseen Studio I/S sig retten til at tilskrive renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK pr. rykker. Rykkere vil ligeledes blive tilsendt via e-mail. Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til inkasso uanset beløbets størrelse. 

Ved køb af services for over 5000 DKK betales 50% inden arbejdet påbegyndes, og de resterende 50% bliver faktureret efter materialet er overlevet. 

Ved køb af services for mindre end 5000 DKK betales hele beløbet i forbindelse med overleveringen af materialet. 

Unseen Studio I/S forbeholder sig retten til at ændre timetakster samt materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. 

Unseen Studio I/S er berettiget til at opkræve betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives ved: 

1) at kundens udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt. 

2) at kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt. 

3) at kunden ønsker rettelser, der går ud over inkluderede korrekturgange. 

4) aftalt ekspreslevering 

RETTIGHEDER 

Unseen Studio er ikke forpligtiget til at udlevere arbejdsfiler, medmindre der er lavet en særskilt aftale inden påbegyndelsen af et projekt. Det vil ikke altid være muligt at lave en sådan aftale, og Unseen Studio forbeholder sig retten til ikke at imødekomme forespørgslen om arbejdsfiler. 

Alle rettigheder til alle arbejdsfiler samt grafiske elementer, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er udarbejdet af Unseen Studio I/S eller dennes samarbejdspartnere, tilhører desuden Unseen Studio I/S. Det gør sig også gældende selvom, at materialet er fremstillet efter guidelines fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker. Kunden har dog brugsretten og en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til alt fremsendt materiale – det er desuden denne der har ansvaret for at loven om ophavsret og brugsret overholdes. Unseen Studio kan, medmindre andet er aftalt specifikt, bruge alt udarbejdet materiale til markedsføring både digitalt og analogt; bl.a. på sociale medier og eget website (www.unseenstudio.dk). 

TIDSPLAN OG DEADLINES 

Ved opstart af et projekt defineres der enten en deadline eller en tidsplan afhængig af opgavetypen. Dette defineres for at sikre fremdrift og struktur. Unseen Studio forbeholder sig retten til, til enhver tid at rykke enkelte datoer for overlevering/møder, såfremt der er brug for mere tid til udarbejdelsen af materiale eller i tilfælde af sygdom m.v. Såfremt kunden ønsker at lave ændringer i tidsplanen kan det kun ske efter aftale med Unseen Studio. 

Unseen Studio I/S forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr på 2000 DKK, såfremt kunden ikke overholder aftalte deadlines for materialeoverlevering samt nødvendig feedback på korrekurgange og ikke informerer herom senest 5 dage forinden aftalte deadline. Dette sker på baggrund af tabt arbejdsfortjeneste og allerede afsatte timer for Unseen Studio I/S. 

Såfremt en opgave er påbegyndt og kunden ønsker at udskyde hele projektet eller dele af projektet mere end tre måneder, forbeholder Unseen Studio sig retten til at afslutte samarbejdet og fakturere det fulde beløb. Ved uskydelse af et projektet, er det kundens eget ansvar at kontakte Unseen Studio angående genoptagelse indenfor tremåneders fristen. 

Såfremt kunden ikke er kontaktbar eller ønsker at afslutte/anullere et givent projekt før tid/før materialet er færdigt, forbeholder Unseen Studio sig retten til at afslutte processen og fakturere det fulde beløb. 

LEVERING 

I processen vil Unseen Studio løbende fremsende proces-/inspirationsmateriale. Dette materiale er fortroligt og må på intet tidspunkt deles med tredjepart (og ej heller fremvises på kundens sociale medier), medmindre der er indgået en særskilt aftale med Unseen Studio. Øvrigt tilsendt materiale, såsom tilbud, workshopmateriale og lignende, er ligeledes fortroligt. 

Levering af færdigt materiale finder som udgangspunkt sted på den aftale dato, medmindre andet aftales. Hvis en sådan dato ikke er defineret, vil materialet blive overleveret, når det er færdigt og godkendt. Materiale leveres ofte over WeTransfer og øvrige digitale portaler, og det er kundens ansvar at downloade det rettidigt. Når Unseen Studio har overleveret materialet til kunden, er det op til Unseen Studio hvorvidt og hvor længe materialet opbevares på interne servere. Unseen Studio er ikke ansvarlig for at kunne gensende materiale. 

FEJL OG MANGLER 

Kunden er forpligtet til at undersøge det færdige, overleverede materiale samt ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 5 hverdage fra modtagelsen. Unseen Studio I/S har intet ansvar for fejl og mangler, såfremt kunden ikke skriftligt har gjort opmærksom på disse krav/ønsker ved arbejdet påbegyndelse eller i forbindelse med korrekturgange. Såfremt fejlene påhviler Unseen Studio I/S, vil fejlene afhjælpes vederlagsfrit, såfremt dette kan tilrettes inden for rimelig tid. Dog kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende i denne forbindelse. 

ANSVAR 

Unseen Studio I/S fraskriver sig alt ansvar for eventuelle forsinkelser, hvis forsinkelsen kan henføres til force majeure. Ansvarsfraskrivelsen består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Unseen Studio I/S’s kontrol, og som Unseen Studio ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er krig, terror, brand, pandemier, hærværk og arbejdsstridigheder. Unseen Studio I/S er ikke ansvarlig overfor kunden ift. indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Unseen Studio I/S er ikke ansvarlig for, at dennes ydelser opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til et bestemt formål, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt eller pr. e-mail. Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Unseen Studio I/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer, såsom websites og webhotel. 

Opdateret januar 2022