Handelsbetingelser 

Disse vilkår gælder for alt samarbejde indgået mellem Unseen Studio I/S (cvr. 40 32 28 09) og kunden, såfremt andet ikke er aftalt. 

 

Alle aftaler er bindende. 

 

Tilbud

Fremsendte tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddet afsendelse. En aftale er indgået, når Unseen Studio I/S har modtaget en skriftlig godkendelse fra kunden. 

Alle aftaler er bindende. Såfremt kunden ønsker at afslutte opgaven før tid eller før opgaven er færdigjort, eller såfremt kunden ikke er kontaktbar, forbeholder Unseen Studio sig retten til at fakturere for det resterende fulde beløb. 

Pris og betaling

Alle priser er ekskl. moms. 

Fakturaer bliver tilsendt til den primære kontaktperson hos kunden pr. e-mail.

Betalingsfristen er netto 8 dage fra fakturadatoen, med mindre andet er aftalt. 

Ved betaling efter forfald forbeholder Unseen Studio I/S sig retten til at tilskrive renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK pr. rykker. Rykkere vil ligeledes blive tilsendt via e-mail. Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til inkasso uanset beløbets størrelse. 

Ved køb af services for over 5000 DKK betales 50% inden arbejdet påbegyndes, og de resterende 50% bliver faktureret efter materialet er overlevet. Ved køb af services for mindre end 5000 DKK betales hele beløbet i forbindelse med overleveringen af materialet. 

Unseen Studio I/S forbeholder sig retten til at ændre timetakster samt materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. Unseen Studio I/S er berettiget til at opkræve betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives ved:
1) at kundens udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt.
2) at kunden ønsker ændringer efter at arbejde er påbegyndt.
3) at kunden ønsker rettelser, der går ud over inkluderede korrekturgange. 

Unseen Studio I/S forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr på 2000 DKK, såfremt kunden ikke overholder aftale deadlines for materialeoverlevering samt nødvendig feedback på korrekurgange og ikke informerer herom senest 5 dage forinden aftale deadline. Dette sker på baggrund af tabt arbejdsfortjeneste og allerede afsate timer for Unseen Studio I/S. 

Rettigheder 

Alle rettigheder til arbejdsfiler samt grafisk, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er udarbejdet af Unseen Studio I/S eller dennes samarbejdspartnere, tilhører Unseen Studio I/S. Det gør sig også gældende selvom, at materialet er fremstillet efter guidelines fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker. Kunden har brugsretten og en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til alt fremsendt materiale – det er desuden denne der har ansvaret for at loven om ophavsret og brugsret overholdes. 

Unseen Studio kan, medmindre andet er aftalt specifikt, bruge alt udarbejdet materiale til markedsføring på bl.a. sociale medier og på eget website (www.unseenstudio.dk

Levering

Levering af færdigt materiale finder som udgangspunkt sted på den aftale dato, medmindre andet aftales. Hvis en sådan dato ikke er defineret, vil materialet blive overleveret, når det er færdigt og godkendt. 

Reklamation

Kunden er forpligtet til at undersøge det overleverede materiale samt ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 10 hverdage fra modtagelsen. Unseen Studio I/S har intet ansvar for fejl og mangler, såfremt kunden ikke skriftligt har gjort opmærksom på disse krav/ønsker ved arbejdet påbegyndelse eller i forbindelse med korrekturgange. Såfremt fejlene påhviler Unseen Studio I/S, vil fejlene afhjælpes vederlagsfrit, såfremt dette kan tilrettes inden for rimelig tid. Dog kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende i denne forbindelse.

Ansvar

Unseen Studio I/S fraskriver sig alt ansvar for eventuelle forsinkelser, hvis forsinkelsen kan henføres til force majeure. Ansvarsfraskrivelsen består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Unseen Studio I/S’s kontrol, og som Unseen Studio ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er krig, terror, brand, pandemier, hærværk og arbejdsstridigheder. 

Unseen Studio I/S er ikke ansvarlig overfor kunden ift. indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Unseen Studio I/S er ikke ansvarlig for, at dennes ydelser opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til et bestemt formål, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt eller pr. e-mail.  Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Unseen Studio I/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer, såsom websites og webhotel.